Lidl

„Schwarz“ grupės Verslo partnerių elgesio kodeksas

Preambulė

„Schwarz“ Grupės įmonės, tarp kurių yra prekybos tinklai „Kaufland“ ir „Lidl“, aplinkosaugos padalinys „PreZero“, taip pat „Schwarz“ gamybos, „Schwarz“ paslaugų, „Schwarz“ informacinių technologijų, „Schwarz“ skaitmeninių sprendimų padaliniai ir kitos bendrovės, didelį dėmesį skiria socialiniam ir ekologiniam tvarumui. Grupės įmonės suvokia savo atsakomybę visoje tiekimo grandinėje, ypač savo atsakomybę už žmogaus teisių, socialinių ir aplinkosaugos standartų laikymąsi.

Šiame Elgesio kodekse verslo partneriams aprašomi bendradarbiavimo su verslo partneriais principai bei su žmogaus teisėmis ir aplinkosauga susiję lūkesčiai, kuriuos „Schwarz“ Grupės padaliniai turi savo verslo partnerių atžvilgiu.

Čia pateikti principai atspindi minimalius santykių su verslo partneriais standartus. Elgesio kodeksas grindžiamas šiomis tarptautinėmis gairėmis ir principais:

▪ Tarptautine žmogaus teisių chartija

▪ Jungtinių Tautų (JT) verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais

▪ JT vaiko teisių konvencija

▪ JT konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims

▪ EBPO gairėmis daugiašalėms įmonėms

▪ Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) deklaracija dėl pagrindinių principų ir teisių darbe

▪ Paryžiaus klimato susitarimu

▪ Minimatos konvencija

▪ Stokholmo konvencija

▪ Bazelio konvencija

▪ Dešimt JT pasaulinio susitarimo principų (UNGC)

Verslo partneriai turi laikytis nacionalinių ir kitų atitinkamų teisės aktų ir reikalavimų, taikomų šalyse, kuriose vykdomas verslas, taip pat šiame Elgesio kodekse išdėstytų principų. Iš visų taikomų taisyklių ir reikalavimų turi būti visada vadovaujamasi tais, kurie labiausiai tinka siekiamam tikslui įgyvendinti.

Toliau aptariami pagal šiuos principus parengti standartai. Jų įgyvendinimas ir priežiūra turi būti užtikrinti atitinkama verslo partnerio vidaus procedūra.

Kyšininkavimas ir bet kurių kitų rūšių korupcija yra draudžiama. Verslo partneriai taip pat turi laikytis visų profesinių standartų, kurie taikomi jų veiklos sektoriuose.

1. Darbas

1.1. Draudimas diskriminuoti

Verslo partneriai turi užtikrinti lygių teisių ir galimybių savo darbuotojams laikymąsi ir vengti bet kokios rūšies diskriminacijos. Tai galioja bet kuriame darbo santykių etape, visų pirma įdarbinimui, mokymui, kvalifikacijos kėlimui, atlygiui, skatinimui, atleidimui, išėjimui į pensiją ir drausminėms priemonėms. Niekas negali būti diskriminuojamas arba turėti mažiau galimybių dėl savo amžiaus, negalios, etninės kilmės, šeiminės padėties, lyties, odos spalvos, narystės darbuotojų organizacijose, tautybės, politinių įsitikinimų, religijos arba pasaulėžiūros, seksualinės orientacijos, nėštumo, socialinio statuso, kitų asmeninių savybių arba kitų objektyviai nepateisinamų priežasčių. Be to, verslo partneriai privalo drausti bet kokios rūšies diskriminaciją ir imtis aktyvių veiksmų, kad užkirstų jai kelią.

1.2. Sąžiningas elgesys

Verslo partneriai turi užtikrinti, kad niekas nepatirtų šiurkštaus arba žiauraus elgesio darbo vietoje. Tai apima seksualinį priekabiavimą, fizines bausmes, psichinę ir fizinę prievartą, patyčias ir darbuotojų įžeidinėjimą. Verslo partnerių darbuotojams taip pat negali būti grasinama aukščiau nurodytais būdais.

1.3. Priverstinis darbas ir šiuolaikinė vergija

Verslo partneriai negali naudoti priverstinio darbo jėgos. Priverstinis darbas apima bet kokį darbą arba paslaugą, kuriuos asmuo verčiamas atlikti grasinant bausme ir kurių jis nesutiko atlikti laisva valia.

Verslo partneriai turi drausti šiuolaikinę vergiją ir bet kokią į vergiją panašią veiklą. Tai apima ir baudžiavą arba kitas jėgos ar priespaudos naudojimo formas darbo aplinkoje, pavyzdžiui, ekonominį ar seksualinį išnaudojimą arba žeminimą.

Be to, verslo partneriai turi gerbti darbuotojų teisę nutraukti darbo sutartį.

1.4. Vaikų darbas ir nepilnamečių apsauga

Bet kokia vaikų darbo forma yra draudžiama.

Verslo partneriai turi laikytis nacionalinių įstatymų ir tarptautinių standartų, susijusių su nepilnamečių apsauga. Minimalus darbuotojo amžius negali būti mažesnis už amžių, kurio sulaukus baigiamas privalomas mokymasis. Darbuotojai jokiu būdu negali būti jaunesni nei 15 metų (arba 14 metų, jei tai leidžia vietiniai teisės aktai pagal TDO konvenciją Nr. 138). Be to, jauni asmenys iki 18 metų amžiaus negali dirbti naktinio darbo.

1.5. Darbo užmokestis ir darbo laikas

Verslo partneriai turi laikytis visų su darbo užmokesčiu ir darbo laiku susijusių teisės aktų ir reglamentų bei atitinkamo verslo sektoriaus standartų. Darbo užmokestis ir kitos naudos mažiausiai turi atitikti teisinius reikalavimus ir vietos gamybos pramonės standartus. Darbo užmokestis ir kitos naudos turi būti aiškiai apibrėžti ir reguliariai sumokami ir / ar suteikiami. Turi būti siekiama mokėti tokį darbo užmokestį ir skirti tokias naudas, kurių pakaktų pragyvenimo išlaidoms padengti, jei teisės aktais nustatytas minimalus darbo užmokestis tam yra per mažas. Atskaitymai už mokėjimus natūra turi būti taikomi ribotai ir visada turi būti proporcingi mokėjimo natūra vertei. Verslo partneriai turi mokėti teisės aktuose numatytas socialines išmokas, taip pat išmokas, į kurias darbuotojai turi teisę pagal nacionalinę teisę (pavyzdžiui, draudimo išmokas, viršvalandžių apmokėjimą ir atostoginius).

Be to, apie darbo užmokesčio struktūrą darbuotojams turi būti pranešama reguliariai ir jiems suprantama forma. Visos iš darbo santykių kylančios pareigos turi būti išdėstytos raštu darbuotojo darbo sutartyje. Verslo partneriai negali taikyti jokių išskaitymų už darbo priemones ir išteklius.

Darbuotojai turi dirbti ne ilgiau, nei tai yra leidžiama pagal darbo laiką reglamentuojančius įstatymus, ir naudotis įstatymo numatytomis pertraukomis. Turi būti laikomasi įstatyme numatytų valstybinių švenčių. Be to, iš darbuotojų negali būti reikalaujama reguliariai dirbti ilgiau nei 48 valandas per savaitę, o įskaitant viršvalandžius ir papildomą darbą – daugiau nei 60 valandų per savaitę. Viršvalandžiai turi būti savanoriški ir už juos turi būti apmokama atskirai pagal nacionalinius teisės aktus arba jie turi būti kompensuoti laisvu laiku. Kiekvienas darbuotojas turi teisę į bent vieną poilsio dieną po šešių iš eilės einančių darbo dienų.

1.6. Asociacijų laisvė ir kolektyvinės derybos

Verslo partneriai turi garantuoti teisę į asociacijų laisvę ir kolektyvines derybas. Darbuotojai turi teisę vadovaudamiesi teisės aktais rengti susirinkimus, steigti profesines sąjungas ir darbuotojų atstovybes ar prie jų prisijungti. Darbuotojai taip pat turi teisę į kolektyvines derybas ir įstatymuose numatytą teisę streikuoti, kad išspręstų su darbo vieta bei darbo užmokesčiu susijusius klausimus.

Šių teisių įgyvendinimas negali būti baudžiamas jokiomis priemonėmis.

1.7. Sauga ir sveikata

Verslo partneriai turi užtikrinti saugią darbo aplinką, galiojančių saugos standartų laikymąsi, pakankamų apsaugos ir prevencinių priemonių nuo pernelyg didelio emocinio ir fizinio nuovargio buvimą. Darbo vieta ir darbo patalpos turi atitikti galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Draudžiamas bet koks pagrindinių žmogaus teisių pažeidimas darbo vietoje ir įmonės patalpose. Ypatingai svarbu laikytis priešgaisrinės saugos ir būtinosios pagalbos, esant avarinėms situacijoms, reikalavimų.

Jauni darbuotojai iki 18 metų amžiaus negali dirbti pavojingomis, nesaugiomis ar sveikatai kenkiančiomis sąlygomis, dėl kurių kiltų pavojus jų fizinei bei psichinei sveikatai ir vystymuisi. Darbuotojai privalo turėti atliekamam darbui reikalingus gebėjimus bei kvalifikacijas ir darbo vietoje būti reguliariai mokomi sveikatos ir saugos klausimais. Darbo vietoje taip pat turi būti užtikrinta tinkama švara bei higiena. Jei verslo partneriai suteikia darbuotojams apgyvendinimą, šioms patalpoms atitinkamai taikomi tie patys reikalavimai.

Turi būti paskirtas darbuotojų sveikatos ir saugos atstovas, atsakingas už sveikatos ir saugos standartų nustatymą ir laikymąsi darbo vietoje.

1.8. Drausminės priemonės

Drausminės priemonės turi būti taikomos laikantis nacionalinės teisės aktų reikalavimų ir tarptautiniu mastu pripažintų žmogaus teisių. Negalima taikyti bet kokių nepagrįstų drausminių priemonių, ypač atsisakyti mokėti darbo užmokestį, socialines išmokas, negrąžinti dokumentų (pavyzdžiui, asmens tapatybės kortelės) ar drausti palikti darbo vietą.

Samdydami privačius apsaugos paslaugų teikėjus, verslo partneriai turi užtikrinti tinkamas jų priežiūros, kontrolės ir instruktavimo priemones, visų pirma siekiant užkirsti kelią kankinimams, žiauriam, nežmoniškam ir žeminančiam elgesiui, sužalojimams ir žūtims bei asociacijų laisvės teisių pažeidimams.

1.9. Teisės į žemę

Verslo partneriai turi laikytis visų teisės į žemę įstatymų bei teisės aktų ir nesiimti jokių jiems prieštaraujančių priverstinio iškeldinimo veiksmų ar veiksmų, susijusių su žemės, miškų ar vandenų, kurie yra žmogaus ar kelių žmonių pragyvenimo pagrindas, atėmimu, ypač vykdydami įsigijimus arba vystydami statybas.

2. Aplinka

2.1. Aplinkosaugos įstatymai

Verslo partneriai turi laikytis visų susijusių aplinkosaugos teisės aktų ir reglamentų su visais jų pakeitimais. Partneriai taip pat turi taikyti ir laikytis visų draudimų, susijusių su gyvsidabriu, patvariaisiais organiniais teršalais ir pavojingomis atliekomis, kurie yra išdėstyti aukščiau minėtose su aplinkosauga susijusiose konvencijose.

Verslo partnerių veikla turi atitikti teisės aktų reikalavimus dėl atliekų tvarkymo, emisijų kontrolės ir vandens išteklių apsaugos. Verslo partneriai turi laikytis visų teisės aktų reikalavimų dėl pavojingų medžiagų. Tai visų pirma taikoma pavojingų medžiagų laikymui, tvarkymui ir šalinimui. Darbuotojai turi būti išmokyti, kaip teisingai tvarkyti ir elgtis su pavojingomis medžiagomis.

2.2. Ištekliai ir aplinkos tarša

Verslo partneriai negali kelti žalingų dirvožemio pokyčių, teršti vandenų, oro, skleisti kenksmingo triukšmo ir naudoti pernelyg daug vandens, kad nesukeltų grėsmės natūraliems maisto gamybos ir apsaugos pagrindams, prieigai prie švaraus geriamo vandens, neapsunkintų galimybės naudotis sanitariniais įrenginiais ir nepakenktų žmogaus ar kelių žmonių sveikatai.

Jei tai įmanoma taikant proporcingas priemones, turi būti vengiama ir kitokios aplinkos taršos arba bent stengiamasi ją sumažinti. Aplinkos ir klimato apsauga, taip pat biologinės įvairovės skatinimas yra nuolatinė užduotis, kurią galima įvykdyti tik nuolat stiprinant jų apsaugos lygį bei visam laikui sumažinant išteklių naudojimą ir atliekų kiekį. Verslo partneriai, vykdydami savo veiklą, šiam tikslui turi dėti tinkamas pastangas.

3. Atitiktis

3.1. Užtikrinimas visoje tiekimo grandinėje

Verslo partneriai turi užtikrinti, kad šio Elgesio kodekso nuostatų būtų tinkamai laikomasi visoje tiekimo grandinėje ir kad jų laikytųsi jų verslo partneriai.

3.2. Pranešimo sistema

Verslo partneriai turi įdiegti vidaus pranešimų apie šiame Elgesio kodekse įtvirtintų standartų pažeidimus sistemą. Apie pažeidimus informuojantys darbuotojai negali dėl to nukentėti ar būti diskriminuojami.

3.3. Pagalba

Jei verslo partnerių veikloje ar jų tiekimo grandinėje buvo padarytas arba netrukus gali būti padarytas šio Elgesio kodekso pažeidimas, verslo partneriai privalo:

1. nedelsdami imtis visų įmanomų veiksmų, kad pažeidimas būtų kuo greičiau nutrauktas, užkirstas jam kelias arba kuo labiau sumažintas jo poveikis;

2. „Schwarz“ Grupės įmonių reikalavimu įgyvendinti jų parengtą pažeidimo nutraukimo arba poveikio mažinimo koncepciją;

3. „Schwarz“ Grupės įmonių reikalavimu kartu parengti ir įgyvendinti pažeidimo nutraukimo, prevencijos arba poveikio mažinimo koncepciją.

3.4. Auditai

„Schwarz“ Grupės įmonės turi teisę, atsižvelgdamos į riziką, ir tiek, kiek iš tikrųjų reikia, tikrinti, kaip laikomasi šio Elgesio kodekso. Verslo partneriai „Schwarz“ Grupės įmonių reikalavimu tam turi pateikti visą reikiamą informaciją ir paaiškinimus ir sudaryti „Schwarz“ Grupės įmonėms sąlygas atlikti vietos apžiūras verslo partnerio įmonėje su sąlyga, kad apie tokią patikrą jis buvo tinkamai informuotas iš anksto. „Schwarz“ Grupės įmonės gali pavesti šį patikrinimą atlikti ir trečiajam asmeniui, įsipareigojusiam laikytis konfidencialumo. Tokių patikrinimų metu turi būti laikomasi verslo partnerio tvarkų, susijusių su asmens duomenų apsauga, taip pat turi būti saugomos verslo partnerio verslo ir komercinės paslaptys. Šios nuostatos neturi įtakos kitoms teisėms tikrinti, įtvirtintoms kitose nuostatose. Pagal prašymą subrangovai, kurie yra pasitelkiami paslaugai teikti, turi užtikrinti verslo partneriui atitinkamas tikrinimo teises „Schwarz“ Grupės įmonių naudai.

3.5. Pabaiga

Pažeidus įsipareigojimus, kylančius iš šio Elgesio kodekso, „Schwarz“ Grupės įmonės turi teisę nustatyti tinkamą terminą pažeidimui pašalinti ir, jei per šį terminą pažeidimas nepašalinamas, atsisakyti sutarties arba ją nutraukti. Jei pažeidimas yra sunkus, nustatyti termino nebūtina. Atsisakius sutarties arba ją nutraukus, „Schwarz“ Grupės įmonės neprivalės verslo partneriui atlyginti su sutarties atsisakymu arba nutraukimu susijusios žalos.