Atitiktis

Atitiktis

Atitikties samprata

Bendrąja prasme atitiktis reiškia Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų, įmonės vidaus teisės aktų, veiklos gairių ir kitų įmonės vidaus reikalavimų laikymąsi. UAB „Lidl Lietuva“ itin akcentuoja teisės aktų laikymąsi, atitiktis yra svarbi UAB „Lidl Lietuva“ verslo kultūros dalis.

Lidl atitikties sistemą sudaro teisinių reikalavimų laikymosi užtikrinimas toliau nurodytose srityse:

▪    korupcijos / sukčiavimo prevencija
▪    asmens duomenų apsauga
▪    konkurencijos teisė
▪    produktų sauga
▪    verslo partneriai
▪    HR atitiktis
▪    mokesčių atitiktis

Jeigu kiltų bet kokių su atitiktimi susijusių klausimų, prašome kreiptis į UAB „Lidl Lietuva“ atitikties pareigūną.

Atitikties pareigūno kontaktai:

UAB „Lidl Lietuva“
Viršuliškių skg. 34-1
LT-05132 Vilnius
El. paštas: compliance@lidl.lt
Tel. nr.: +370 5 250 3115 arba +370 5 250 3141

Atitikties pažeidimų pranešimų perdavimo kanalai

Siekdami užtikrinti įmonės veiklos principų laikymąsi, norime laiku pastebėti potencialiai neteisėtus veiksmus. Dėl šios priežasties norime gauti informaciją apie galimus teisės aktų pažeidimus. UAB „Lidl Lietuva“ yra įdiegta atitikties valdymo sistema, kuri Jums, kaip įmonės klientui, verslo partneriui ar darbuotojui, suteikia galimybę pranešti apie galimus atitikties pažeidimo atvejus. Atitikties pažeidimu laikomas bet kokio pobūdžio teisinių reikalavimų nesilaikymas srityse, kurios sudaro Lidl atitikties sistemą – tai gali būti atvejai, kai UAB „Lidl Lietuva“ darbuotojai, vykdydami funkcijas, savo šalyje arba užsienyje nusižengia galiojančių teisės aktų nuostatoms, įmonės veiklos gairėms, kitiems įmonės vidaus reikalavimams, taip pat atvejai, kai nusižengiama darbuotojo atžvilgiu.

Tam, kad laiku sužinotume apie teisės aktų pažeidimus ir užkirstume jiems kelią, reikia ne tik darbuotojų, bet ir klientų bei verslo partnerių pagalbos. Apie teisės aktų pažeidimus UAB „Lidl Lietuva“ galite pranešti įvairiais būdais. Nepaisant to, kokiu būdu nuspręsite pranešti, garantuojame, kad kiekvienas pranešimas bus atidžiai išnagrinėtas, be to, Jums pageidaujant, tai bus atlikta anonimiškai.

Darbuotojams, pranešantiems apie UAB „Lidl Lietuva“ atitikties sistemos pažeidimus negresia atleidimas, susidorojimas ar bet kokios kitos neigiamos pasekmės, susijusios už pranešimu. Visi pranešimai apie atitikties sistemos pažeidimus nagrinėjami, laikantis UAB „Lidl Lietuva“  vidaus veiklos gairių.
Toliau pateikiama informacija apie galimus atitikties pažeidimų pranešimų kanalus.

    ✓    Atitikties pareigūnas

Jeigu turite bet kokio pobūdžio klausimų dėl atitikties, maloniai prašome kreiptis į UAB „Lidl Lietuva“ atitikties pareigūną  el. paštu compliance@lidl.lt, telefonu + 370 5 250 3115, +370 5 250 3141  arba įprastu paštu šiuo adresu: UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius.

    ✓    Pranešimų perdavimo sistema

Apie teisės aktų pažeidimus galite pranešti pasinaudoję UAB „Lidl Lietuva“ pranešimų perdavimo sistema. Per šią sistema galite pranešti apie pažeidimus, kurie susiję su korupcijos / sukčiavimo prevencija, konkurencijos teise, produktų sauga, duomenų apsauga, verslo partneriais, mokesčių teise bei HR atitiktimi. Taip pat galite pranešti apie pažeidimus, susijusius su pinigų plovimu bei žmogaus teisių, socialinių ir aplinkosaugos standartų pažeidimais.

Visus per pranešimų perdavimo sistemą perduotus pranešimus išnagrinės UAB „Lidl Lietuva“ atitikties pareigūnas. Naudojantis UAB „Lidl Lietuva“ pranešimų perdavimo sistema, užtikrinamas Jūsų konfidencialumas bei išsaugomas anonimiškumas, nebent patys savo iniciatyva norėtumėte perduoti savo asmens duomenis, atskleidžiančius Jūsų tapatybę. Prie pranešimų perdavimo sistemos galima prisijungti naudojant šią nuorodą:

PRANEŠIMŲ PERDAVIMO SISTEMA

    ✓    Nepriklausomas advokatas

UAB „Lidl Lietuva“ siekia apie pažeidimus pranešantiems asmenims sudaryti sąlygas pranešimus perduoti konfidencialumą užtikrinančiais būdais. Šiuo tikslu UAB „Lidl Lietuva“ įgalioja pasirinktą atstovą – teisines paslaugas teikiantį asmenį – atlikti apie pažeidimus pranešančių asmenų konfidencialumą užtikrinančio ryšių tarpininko funkciją.  Nepriklausomumas šiuo atveju reiškia, jog asmuo, atliekantis nepriklausomo advokato rolę, neturi jokių kitų teisinių santykių su UAB „Lidl Lietuva“ – nepriklausomas advokatas nėra UAB „Lidl Lietuva“ darbuotojas, taip pat nekonsultuoja įmonės jokiais kitais teisiniais klausimais.

Šiuo metu UAB „Lidl Lietuva“ nepriklausomo advokato funkciją vykdo advokatė Dovilė Aukštuolytė. Jūs galite bet kuriuo metu kreiptis į minėtą advokatę, jeigu turite informacijos apie atitikties pažeidimus. Advokatė, gavusi Jūsų pateiktą informaciją, įvertins, ar ši informacija gali būti kvalifikuojama, kaip galimas atitikties pažeidimas. Jeigu taip, Jums sutikus, ši informacija bus perduota UAB „Lidl Lietuva“. Advokatė, perduodama Jūsų pateiktą informaciją UAB „Lidl Lietuva“, yra įsipareigojusi neatskleisti jokių Jūsų asmens duomenų, nebent Jūs aiškiai sutikote, kad Jūsų asmens duomenys būtų perduoti UAB „Lidl Lietuva“

Nepriklausomos advokatės Dovilės Aukštuolytės kontaktai:
Advokatė Dovilė Aukštuolytė
3law Miškinis ir partneriai, advokatų profesinė bendrija
A. Goštauto g. 40B LT – 03163 Vilnius
dovile.aukstuolyte@3law.eu
+370 611 41110

UAB „Lidl Lietuva“ atidžiai patikrins visus Jūsų pranešimus apie galimus/įvykusius teisės aktų pažeidimus ir reaguos į galimai neteisėtą elgesį.

Atkreipiame dėmesį, jog pranešimai, nesusiję su Lidl atitikties sistemos pažeidimais, nebus nagrinėjami. Tokiais atvejais maloniai prašome kreiptis į mūsų Klientų aptarnavimo skyrių (infolinija@lidl.lt, 8 800 100 11).

    ✓    Pranešėjų apsauga

UAB „Lidl Lietuva“ esami ir buvę darbuotojai ar kiti asmenys susiję su UAB „Lidl Lietuva“ sutartiniais santykiais apie pažeidimus įmonėje gali pranešti el. paštu pranesk@lidl.lt.

Šiuo el. paštu galima pranešti apie įmonėje galbūt rengiamą, daromą ar jau padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, darbo pareigų pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą apie kurį sužinoma iš savo turimų ar turėtų darbo santykių su UAB „Lidl Lietuva“.

Pranešimų kanalą administruoja, gautos informacijos vertinimą atlieka UAB „Lidl Lietuva“ atitikties pareigūnas. Pranešimą teikiančiam asmeniui užtikrinamas konfidencialumas, jam draudžiama daryti neigiamą poveikį, kaip tai numato Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.

Pranešimus pateikę asmenys, kuriems po informacijos per vidinį kanalą pateikimo daromas neigiamas poveikis, turi teisę kreiptis į kompetentingą instituciją dėl pranešėjo statuso suteikimo, o dėl neigiamų padarinių – į teismą, teisės aktų nustatyta tvarka.

Atitikties mokymai

Visiems įmonės darbuotojams periodiškai - ne rečiau nei kartą per du metus - organizuojami mokymai atitikties klausimais, kurie apima korupcijos, sukčiavimo prevencijos, duomenų apsaugos, konkurencijos teisės bei kitus su Lidl atitikties sistema susijusius klausimus.

Korupcijos ir sukčiavimo prevencijos programa

Viena iš UAB „Lidl Lietuva“ galiojančių atitikties programų yra Korupcijos ir sukčiavimo prevencijos programa. Šioje programoje aptariama programos paskirtis, tikslai, priemonės, taikomos tikslams pasiekti, programos komunikacijos priemonės, taip pat aptariamas programos įgyvendinimo stebėjimas ir tobulinimas. Programos nuostatos taikomos visiems įmonės darbuotojams, nesuteikiant išimčių skirtingoms pozicijoms įmonės hierarchijoje. UAB „Lidl Lietuva“ periodiškai peržiūrimi ir tobulinami atitikties valdymo klausimus reguliuojantys procesai, veiklos gairės.

Elgesio su dovanomis, kvietimais ir kita nauda taisyklės

UAB „Lidl Lietuva“ galioja Elgesio su dovanomis, kvietimais kita nauda taisyklės, su kuriomis darbuotojai supažindinami mokymų metu bei išdalinant jiems specialias brošiūras. Pagrindinis šių taisyklių principas –  UAB „Lidl Lietuva“ darbuotojams draudžiama iš trečiųjų asmenų priimti / jiems teikti dovanas, kvietimus ir kitas naudas.

Dovanų politikos atmintinė

Elgesio kodeksas, Sutikimas dėl atitikties nuostatų verslo partneriams

UAB „Lidl Lietuva“ verslo santykiuose su verslo partneriais (įskaitant agentus / tarpininkus, jeigu tokių būtų) siekia įgyvendinti tinkamus socialinius standartus, laikytis maksimaliai sąžiningos verslo praktikos principų bei eliminuoti bet kokią korupcijos, sukčiavimo, konkurencijos teisės reikalavimų laikymosi pažeidimų, asmens duomenų apsaugos teisės pažeidimų atsiradimo riziką. Sudarant sutartis su verslo partneriais (įskaitant agentus / tarpininkus, jeigu tokių būtų), be kitų dokumentų, taip pat pasirašomas ir Schwarz grupės verslo partnerių elgesio kodeksas bei Sutikimas dėl atitikties nuostatų. Šių pirmiau paminėtų dokumentų pasirašymas yra svarbus vertinamasis UAB „Lidl Lietuva“ taikomas kriterijus, pasirenkant verslo partnerius (įskaitant agentus / tarpininkus, jeigu tokių būtų) ir plėtojant verslo santykius su jais.

Sutikimas dėl atitikties nuostatų

Palengvinimo mokesčių netoleravimas (eng. facilitation payment)

UAB „Lidl Lietuva“ galioja nulinės tolerancijos principas bet kokioms korupcijos ir sukčiavimo apraiškoms. Įmonė susilaiko nuo bet kokių palengvinimo mokesčių (eng. facilitation payment) mokėjimo (palengvinimo mokesčiai yra mažos vertės neoficialūs mokėjimai, kuriuos įmonės sumoka užsienyje dėl įprastos rutininės užduoties atlikimo, kurią įmonė turėtų/galėtų gauti įstatymo nustatyta tvarka)

Politinės partijos

UAB "Lidl Lietuva" susilaiko nuo bet kokios formos paramos politinėms partijoms / politinėms jėgoms.

Pareiga mokėti mokesčius

UAB "Lidl Lietuva" siekia sąžiningai ir skaidriai mokėti visus įmonei galiojančiais teisės aktais taikomus mokesčius, skaidriai rengia finansinės atskaitomybės dokumentus. Atsakingiems darbuotojams periodiškai – ne rečiau nei kartą per du metus – organizuojami mokymai tema „Sukčiavimo prevencija apskaitoje “.

Organizacinė įmonės struktūra

Informacija apie UAB „Lidl Lietuva“ akcininką gali būti randama Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
UAB "Lidl Lietuva" neturi jokių dukterinių ir (ar) asocijuotųjų įmonių.