Socialinė atsakomybė ne maisto prekių srityje

Ne maisto prekės

Santrauka apie socialinę atsakomybę ir atsakomybę už aplinkosaugą ne maisto prekių srityje

Būdami vienu didžiausių maisto produktų mažmenininkų, mes veikiame sudėtingose pasaulinėse tiekimo grandinėse, įsigydami produktus iš daugybės šalių. Įprastai tiekiame savo prekės ženklo ne maisto produktų asortimentą per pasirinktus verslo partnerius, su kuriais dažniausiai dirbame jau daug metų. Mūsų verslo partneriai sudaro sutartis su šalimis – tiekėjomis visame pasaulyje, kur jie seniai vykdo veiklą ir gerai išmano vietos kontekstą. Mūsų stiprybės – veiksmingas apsikeitimas informacija ir aukštas mūsų verslo partnerių atskaitomybės lygis. Tai leidžia veiksmingai spręsti socialinius ir aplinkosaugos klausimus.

TIEKIMO GRANDINĖS SPECIALIOJI PERŽIŪRA

​​​​​​Standartai ir politikos

Atitiktis yra įtvirtinta pagrindinėse „Lidl“ vertybėse – tai pagarba, pasitikėjimas, pripažinimas ir atsakomybė visur, kur vykdome veiklą. Atitikties departamentas yra atsakingas už mūsų atitikties programos vykdymą, nuolatinę peržiūrą ir atnaujinimą, siekiant užtikrinti mūsų įmonės principo įgyvendinimą: „Mes laikomės galiojančių įstatymų ir vidinių nuostatų.“

Visų pirma, „Lidl“ reikalauja, kad visi tiesioginiai ir netiesioginiai verslo partneriai laikytųsi galiojančių vietos, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų bei nuostatų. Be to, mūsų Elgesio kodeksas, kuris yra taikomas visiems tiesioginiams ir netiesioginiams tiekėjams, apima socialinius ir ekologinius lūkesčius, reikalavimus laikytis minimalių socialinių standartų pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) deklaraciją dėl pagrindinių principų bei teisių darbe, taip pat TDO konvencijas.

Siekiant saugoti žmones ir aplinką, „Lidl“ 2014 m. gruodžio mėnesį prisijungė prie „Greenpeace Detox“ kampanijos, įsipareigodamas neišleisti į aplinką pavojingų cheminių medžiagų savo privačių prekės ženklų tekstilės gaminių ir avalynės tiekimo grandinėse. „Greenpeace Detox“ kampanija baigėsi 2020 m., jos rezultatus galite rasti čia.

2014 m. Lidl taip pat prisijungė prie tarptautinės iniciatyvos „Fur Free Retailer“ (liet. Kailiais neprekiaujantys mažmenininkai). Palaikydamas šią iniciatyvą, Lidl tinklas neprekiauja savo vardinio prekės ženklo tekstile, avalyne ar aksesuarais su bet kurios rūšies, pvz., audinės, lapės, kojoto ir triušio kailiu.

„Lidl“ taip pat nepripažįsta avių kirpimo praktikos, angliškai vadinamos „mulesing“, savo prekės ženklų produktų gamybos tikslais.

Siekdami užtikrinti, kad mūsų lūkesčiai būtų patenkinti, taikome griežtą stebėsenos sistemą ir glaudžiai bendradarbiaujame su ženklinimo organizacijomis, tokiomis kaip „Oeko-Tex 100“, „Bluesign“ arba „Fairtrade“, kurios padeda mūsų klientams priimti sprendimą renkantis prekes. 

Gairių įgyvendinimas visoje tiekimo grandinėje

„Lidl“ nustato gaires (politikas) tiesioginiams ir netiesioginiams verslo partneriams. Šios politikos skirtos ypač pažeidžiamiems darbuotojams, pavyzdžiui imigrantams, apsaugoti, bendram cheminių medžiagų naudojimui mažinti ir aplinkai bei žmonių sveikatai apsaugoti. „Lidl“ iš visų verslo partnerių tikisi, kad jie susikurs įmonės socialinės atsakomybės ir atsakomybės už aplinkosaugą strategijas bei taikys tinkamas procedūras kodekso elementams įgyvendinti. Taip pat reikalaujama sukurti skundų pateikimo ir nagrinėjimo mechanizmą, o darbuotojams, kurie praneša apie pažeidimus, negalima taikyti bausmių ar kitaip bloginti sąlygų.

Poveikio supratimas 

Dauguma mūsų ne maisto prekių gaminamos Azijoje, kur teisės aktų vykdymas nepakankamas, o vietiniams tiekėjams gali būti sunku atitikti mūsų nustatytus standartus. „Lidl“ nuolat pasitelkia įvairius šaltinius, kad nustatytų regionų, socioekonomines, ekologines ir produktams būdingas rizikas, galinčias paveikti mūsų tiekimo grandines. Stebime tarptautinius rodiklius, pavyzdžiui, Visuotinį teisių indeksą, Tarptautinį vergovės indeksą ir šalių rizikos klasifikavimą pagal Verslo socialinės atitikties iniciatyvą (BSCI). Be to, bendraujame ir su vietiniais partneriais, tarptautinėmis organizacijomis, pilietinės visuomenės atstovais įvairiose sektoriaus iniciatyvose.

Atitikties socialiniams ir aplinkosaugos standartams stebėsena

Lidl stebi, kaip laikomasi įmonės Elgesio kodekso. Lidl jau daugelį metų yra Verslo socialinės atitikties iniciatyvos (BSCI) narys. Narystė reikalauja, kad būtų atliekami visų privačių prekės ženklų ne maisto produktų gamintojų socialiniai auditai ir būtų išlaikytas nustatytas atitikties lygis. Daugumą gamintojų kasmet tikrina patikimi, tarptautiniu mastu pripažinti institutai, įskaitant SGS ir UL. Atsižvelgdami į auditų rezultatus, analizuojame pirmines nukrypimų priežastis ir ieškome sprendimo būdų.

Be to, Lidl pasirašė Bangladešo susitarimą dėl priešgaisrinės ir pastatų saugos. Šis susitarimas sudaromas tarp prekių ženklų atstovų ir profesinių sąjungų, kuriant saugią ir sveiką gatavų drabužių pramonę Bangladeše. Pagal šią programą gamintojai atliko išsamų pastatų saugos, priešgaisrinės saugos ir elektros saugos patikrinimą. Nuolatinį saugos procesą papildo išsamūs saugos mokymai, kuriuos vykdo susitarimo programos ekspertai. 

Lidl taiko aiškiai apibrėžtus cheminių medžiagų naudojimo apribojimus savo privačių prekės ženklų tekstilės ir avalynės gamybos srityje ir šie reikalavimai yra nuolatos atnaujinami. Reguliariai atliekami nuotekų bandymai ir aplinkosaugos vadybos sistemų auditas tekstilės gamybos cechuose, kuriuose procesų metu naudojamas vanduo. Gamybos užsakymai pateikiami vadovaujantis atitiktimi šiems sutartiniams apribojimams. Lidl tikisi, kad visi jos tiekimo grandinės veiklos padaliniai laikosi šių reikalavimų, neatsižvelgiant į tai, ar jie gamina produkciją tik Lidl, ar ne.

Gebėjimų stiprinimas

„Lidl“ papildomai imasi atsakomybės padėti mūsų tiekimo grandinės dalyviams pasiekti ir išlaikyti mūsų keliamus standartus. Įgyvendiname programas ir aktyviai bendradarbiaujame su įvairiais ekspertais, pavyzdžiui, Vokietijos tarptautinio bendradarbiavimo asociacija (GIZ). 

Tekstilės gamintojų kvalifikacijos kėlimas

Tekstilės gamintojai dalyvauja įvairiuose mokymuose, siekiant didesnių pajėgumų ir tvaresnių procesų. Vadovaujantis aplinkosaugos ir socialiniais standartais bei nacionaline teise, tekstilės gamintojai mokymų bei konsultavimo programos pagalba įgyja kvalifikaciją bei įsijungia į nuolatinio tobulinimo procesą. Pagrindinis dėmesys skiriamas darbuotojų saugai ir sveikatai, darbo užmokesčiui, viršvalandžiams, diskriminacijai darbe, darbo apsaugai, susirinkimų laisvei, taip pat aplinkosaugos, energetikos ir cheminių medžiagų valdymui. Daugiau nei 90 suorganizuotų teminių seminarų tapo teigiamų pokyčių pradžia.

Nemokama sveikatos priežiūra

„Lidl“ teikia medicininės priežiūros paslaugas tiksliniams tekstilės gamintojams – jų lokacijose dirba mobilus medicinos personalas. Ši priemonė įgyvendinama drauge su GIZ. Vykdant reguliarius gamyklų vizitus, mobilus medicinos personalas teikia gamyklų darbuotojams nemokamą sveikatos priežiūrą jų darbo metu. Taip pat darbuotojai mokomi sveikatos ir higienos pagrindų. Medicinos personalas aplankė šias gamyklas daugiau kaip 2 300 kartų. Tokiu būdu per pastaruosius 10 metų beveik 60 000 pacientų buvo gydyti ir apmokyti. Iš jų daugiau kaip 7 500 darbuotojų su regos sutrikimais gavo pagalbą, o trečdaliui jų išdalyti nemokami akiniai. 

Dirbančių moterų skatinimas

„Lidl“ skiria ypatingą dėmesį Bangladešo tekstilės pramonės srityje dirbančių moterų kompetencijos didinimui. Skatinimo sritys yra finansinis raštingumas ir biudžeto planavimas, komunikacija ir jos tinklai, veiksmingas problemų sprendimas, teigiamas savęs vertinimas, taip pat sveikatos ir higienos aspektai. Remiantis principu „mokyk mokytoją“, gamyklų atstovės apmokomos ir mokymų turinio, ir metodikos, kad gebėtų toliau apmokyti savo koleges. Iki šiol daugiau kaip 10 000 darbuotojų dalyvavo informacinėse ir mokymų sesijose.

PURE – Mokymai apie cheminių medžiagų poveikį ir aplinkosaugą

„Lidl“ drauge su GIZ sukūrė cheminių medžiagų ir aplinkosaugos vadybos mokymo programą, skirtą tekstilės gamintojams, dirbantiems vandenį naudojančiuose cechuose. Mokymuose daugiausiai buvo akcentuojama gamybos medžiagų sąnaudų optimizavimas, cheminių medžiagų naudojimas, gamybos procesai, atliekų kiekio mažinimas, įskaitant chemikalų kiekį nuotekose. Viena kertinių šio projekto temų - cheminių medžiagų pakeitimas. Į mokymo programą buvo įtraukti praktiniai seminarai ir gamyklų lankymas. 

Daugiau kaip 100 gamintojų dalyvavo šiuose procesuose. Šią programą 100% finansavo „Lidl“, taigi įsitraukimas visiems dalyviams buvo nemokamas. Tikimės, kad programos dalyviai ne tik įgyvendins pakeitimus, bet ir perduos įgytas žinias kitų gamyklų darbuotojams.